Curriculaire spinnenweb: aanklikbaar!1283320-11-2017 12:26:1526816htmlFalseaspxDe kern en de negen draden van het spinnenweb verwijzen naar tien onderdelen van het curriculum die elk een kernvraag over het (plannen van) leren door leerlingen betreffen. Website artikelpagina
Curriculumspiegel 20172530520-11-2017 16:11:0128htmlFalseaspxDe Curriculumspiegel beoogt iedereen die vanuit parktijk, beleid, wetenschap en maatschappij zijn of haar steentje bijdraagt aan goed onderwijs in Nederland een spiegel voor te houden.SLO Duiding2017Elvira Folmer;Annette Koopmans;Wilmad Kuiper<p>​De Curriculumspiegel beoogt iedereen die vanuit parktijk, beleid, wetenschap en maatschappij zijn of haar steentje bijdraagt aan goed onderwijs in Nederland een spiegel voor te houden. Dat gebeurt door het bieden van overzicht en inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen rond vakken en generieke thema's. Het boekwerk kent een hoofdstuk over rekenen en wiskunde. Hierin worden de uitgangspunten en metadoelen van het huidige reken/wiskundeonderwijs beschreven. Het hoofdstuk kent daarnaast een beschouwing over de relevantie en actualiteit van deze uitgangspunten en metadoelen. Dit mondt uit in een aantal aanbevelingen.</p>Pdf-bestand
Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw2990520-11-2017 16:11:0127htmlFalseaspxTer gelegenheid van de 35e Panama-conferentie over reken-wiskundeonderwijs is 'Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw' uitgebracht. Deze bundel is het resultaat van een samenwerking van SLO en de Universiteit Utrecht en is mede mogelijk gemaakt doorSLO Duiding2017Notten, C.;Marc van Zanten Ter gelegenheid van de 35e Panama-conferentie over reken-wiskundeonderwijs is 'Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw' uitgebracht. Deze bundel is het resultaat van een samenwerking van SLO en de Universiteit Utrecht en is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging voor ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs (NVORWO).<br><br>De bundel bevat praktische ideeën die direct kunnen worden toegepast in de dagelijkse reken-wiskundeles, zoals lesideeën over kritisch en creatief denken bij rekenen-wiskunde. Ook zijn er bijdragen die aanzetten tot nadere doordenking van het reken-wiskundeonderwijs. Bijvoorbeeld over de vraag welke leerinhouden meer aandacht zouden mogen krijgen in het licht van een toekomstbestendig reken-wiskundecurriculum.<br><br>Aan de bundel is meegewerkt door een bonte verzameling deskundigen&#58; van leraren tot wetenschappers. <br><br>
Hogere denkvaardigheden5968420-11-2017 12:11:3227htmlFalseaspxVindt u ook dat leerlingen wel eens vaker uitgedaagd mogen worden om goed na te denken? Dan biedt de website Hogere denkvaardigheden de nodige inspiratie. SLO Duiding2014Wim Spek;Maaike Rodenboog<p>Vindt u ook dat leerlingen wel eens vaker uitgedaagd mogen worden om goed na te denken? Dan biedt de website <a href="http&#58;//hogeredenkvaardigheden.slo.nl/" target="_blank">Hogere denkvaardigheden</a> de nodige inspiratie. Dat alléén hoogbegaafde of talentvolle leerlingen hogere denkvaardigheden kunnen oefenen is een misverstand. Op elk niveau kunnen leerlingen aangezet worden om creatief, kritisch of analytisch te zijn. Deze website laat zien hoe.&#160;</p><p>Bij hogere denkvaardigheden gaat het om het leren kritisch te denken, creatief te zijn of een probleem op te lossen. Op de website staan natuurwetenschappelijke opdrachten die appelleren aan hogere denkvaardigheden en die leerlingen prikkelen om hun talenten verder te ontwikkelen. Zo worden zij beter toegerust op wat de 21e eeuw van hen vraagt.</p><em>Als je wilt dat de sneeuwpop niet smelt, moet je hem dan een jas aantrekken …? &quot;</em><p>Dit is een mooi voorbeeld van een vraag waarbij het antwoord niet direct voor de hand ligt. Een vraag die je aanzet om er eens even goed voor te gaan zitten en waar bij nader inzien meerdere antwoorden goed zouden kunnen zijn. Kortom een vraag die hogere denkvaardigheden oefent. </p><p><br>&#160;</p>Website
Aandachtsgebieden voor een doorgaande lijn rekenen/wiskunde van po naar vmbo838217-11-2017 10:36:0029http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2006<div>​​​​​​​​​Deze publicatie, bedoeld voor leerkrachten in de bovenbouw van de basisschool en docenten rekenen-wiskunde in de onderbouw van het vmbo, presenteert de afbakening van een tiental leerstofdomeinen met bijbehorende leerdoelen op het gebied van rekenen-wiskunde die van belang zijn voor de doorgaande leerlijn van het primair onderwijs naar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Met de beschrijving wordt beoogd een indicatie te geven van wat in de hoogste leerjaren van het po en in de eerste leerjaren van het vmbo bij voorkeur aan bod dient te komen. Naast een aantal uitgangspunten voor zo’n curriculum wijst de publicatie ook op valkuilen, bijvoorbeeld dat docenten van andere vakken die een beroep doen op rekenvaardigheden soms hun toevlucht tot didactische kunstgrepen die weliswaar op korte termijn enig effect lijken te sorteren, maar die veelal nauwelijks bijdragen aan een beter begrip en een verdere ontwikkeling van gecijferdheid bij leerlingen.</div>Pdf-bestand
Automatiseren bij rekenen/wiskunde. Een onderzoek naar het automatiseren van basisbewerkingen rekenen-wiskunde in het basisonderwijs846617-11-2017 10:36:0761http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2011<div>​​​​Leerkrachten en andere deskundigen noemen het automatiseren van basisbewerkingen regelmatig als tekortkoming in rekenen/wiskundemethodes. De onderwijsinspectie heeft hier onderzoek naar gedaan, zowel op scholen met goede rekenprestaties als op minder goed presterende scholen. Ook keek de inspectie naar de kwaliteit van het onderwijsaanbod voor het automatiseren gedurende de hele basisschoolperiode. Dit rapport bevat de onderzoeksresultaten en conclusies. Een van die conclusies&#58; rekensterke scholen maken vaker afspraken over het automatiseren van de basisbewerkingen en evalueren systematischer of het onderwijs hier ook aan voldoet. </div> <div></div>Pdf-bestand
Betanova, verbinding in vernieuwing847417-11-2017 10:36:0416http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding<div>Op deze website vinden docenten wiskunde alle materialen en links aan die te maken hebben met de vernieuwingen in het vak wiskunde met ingang van 2015. De website biedt toegang tot examenprogramma's, examensyllabi, handreikingen voor het schoolexamen, (voorbeeld)examens, experimenteel lesmateriaal, evaluatierapporten en het eindadvies van de vernieuwingscommissie wiskunde.</div>Webpagina
Jonge kinderen leren rekenen: hele getallen861420-11-2017 11:53:4737http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding1999<div>Uitgave in het kader van het TAL-project (TAL = Tussendoelen annex Leerlijnen), dat tot doel heeft leerkrachten in de basisschool te voorzien van achtergrondinformatie over het leren van rekenen-wiskunde door (jonge) kinderen, alsmede over de daarbij te doorlopen leerlijnen. Het project heeft vijf&#160;brochures opgeleverd die door Noordhoff Uitgevers worden uitgebracht. Ze kunnen op de website van de uitgever besteld worden.</div>Boek
De ontwikkeling van het jonge kind: een leerplan864217-11-2017 10:36:0924http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding<div>​​​Op deze website worden leerdoelen en -inhouden geformuleerd voor leerlingen in de vroegste levensfase. De aandacht gaat daarbij uit naar ontwikkeling van het getalbegrip, besef van maten en van meetkunde. De website is bedoeld voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de vroegschoolse educatie.</div>Webpagina
In het praktijkonderwijs telt iedereen mee! blauwdruk voor rekenen/wiskunde in het toekomstig praktijkonderwijs869420-11-2017 11:55:0513http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding1999<div>​​​​​​Met deze publicatie willen de auteurs een bijdrage leveren aan de vormgeving van en discussie over rekenen/wiskunde in het praktijkonderwijs. Centrale vraag in dit boek is&#58; Wat zouden we onze leerlingen in het praktijkonderwijs straks aan rekenen/wiskunde</div> <div>willen onderwijzen en laten leren? Iets anders gezegd&#58;</div> <div>Wat zijn zinvolle, wenselijke en haalbare inhouden? Hoe kan het onderwijsaanbod er uit zien?</div> <div>&#160;</div> <div>De auteurs presenteren een eerste voorstel voor een vernieuwd onderwijsaanbod en lichten dat toe met analyses, lesvoorbeelden en praktijkervaringen.</div>Pdf-bestand