Contact1367415-4-2018 00:07:02682htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Contactformulier1368415-4-2018 00:07:02290htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Vormen van toetsen en suggesties voor de weging254632-11-2016 10:01:004http://handreikingschoolexamen.slo.nl/economie-vmbo/Paginas/Forms/AllItems.aspxdocxFalsedocxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Pagina
Aardrijkskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld. Advies Kennisbasis556126-9-2017 14:02:5032http://mensmaatschappij.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div>Dit rapport is relevant voor leerkrachten in het basisonderwijs, lerarenopleiders en materiaalontwikkelaars. Het betreft de kennisbasis in de categorieën Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie. De kennisbases in de categorieën Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie wijken af van die van andere onderwerpen omdat ze zijn opgesplitst in een kerndeel en een profieldeel. Het eerste richt zich op elementaire docentenkennis van het betreffende vak. Het profieldeel biedt ruimte voor verdieping. En daarmee ook voor individuele profilering van zowel student als opleiding. </div>Pdf-bestand
Fostering Self-Regulated Learning Through the European Language Portfolio: An Embedded Mixed Methods Study748215-4-2016 08:02:2812http://mvt.slo.nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2014<div>Dit artikel doet verslag van een Duits onderzoek naar de effecten van het gebruik van het Europees taalportfolio&#160; (ETP). Uit een studie onder 575 leerlingen, 19 docenten en&#160; 6 scholen, waarvan ook semigestructureerde interviews deel uit maakten blijkt, dat het ETP aan de verwachtingen voldoet die men er als leer- en hulpmiddel in de mvt-lessen van heeft.&#160;Ook blijkt uit het onderzoek dat de effecten van het ETP als instrument om te bevorderen (zelf) doelen te stellen, om de route ter verwezenlijking van die doelen te monitoren en de resultaten te documenteren toenemen naarmate men het ETP frequenter gebruikt.</div>
De stage als leer- en werkomgeving. Uitstroomprofiel Arbeidsmarkt833911-4-2018 07:23:4740http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxDeze handreiking biedt ondersteuning aan mentoren en stagebegeleiders die in het voortgezet speciaal onderwijs scholen begeleiden bij de inhoudelijke en onderwijskundige vormgeving van stages in het arbeidsmarktgerichte profiel ...text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div>Deze handreiking biedt ondersteuning aan mentoren en stagebegeleiders die in het voortgezet speciaal onderwijs scholen begeleiden bij de inhoudelijke en onderwijskundige vormgeving van stages in het arbeidsmarktgerichte profiel. </div><div>In deel 1 (Handreikingen) worden uitgangspunten, doelen en inhouden beschreven die aan de orde kunnen komen als vso-scholen hun leerlingen via externe stage&#160;gaan toeleiden naar passend werk. In deel 2 en 3 worden voorbeeldstageopdrachten voor de leerlingen beschreven. Het betreffen opdrachten voor leerlingen in de bovenbouw die stage in de winkel of in een horecagelegenheid gaan lopen.</div>Pdf-bestand
ECABO835517-4-2018 06:16:0118http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxDeze website is van belang voor studenten, docenten, loopbaanbegeleiders, stagebegeleiders en schoolleiders in het middelbaar onderwijs ...text/html; charset=utf-8 SLO Duiding<div>Deze website is van belang voor studenten, docenten, loopbaanbegeleiders, stagebegeleiders en schoolleiders in het middelbaar onderwijs. Mbo en bedrijfsleven werken nauw samen via de kenniscentra. Het kenniscentrum Ecabo doet dit voor de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen. Ecabo is een van de zeventien kenniscentra die Nederland telt. Samen vormen zij de schakel tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.</div>Website
Concretisering referentieniveau 2F rekenen849420-11-2017 11:53:3861http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2011<div>​​​Deze publicatie is van belang voor docenten rekenen-wiskunde in vmbo en mbo. In het Referentiekader taal en rekenen is in referentieniveaus vastgelegd welke kennis en vaardigheden leerlingen moeten hebben aangaande rekenen/wiskunde. Om scholen en andere belanghebbenden te ondersteunen bij het ontwikkelen en aanpassen van lesmethoden, leermiddelen, toetsen/examens in het rekenonderwijs is een concretisering gemaakt van elk van de referentieniveaus uit het Referentiekader taal en rekenen. Deze publicatie geeft concretiseringen van het niveaus 2F voor vmbo/mbo-2. Elk rekendoel uit het referentiekader is voorzien van een toelichting, aanvullende voorbeelden, suggesties en opmerkingen. Dit document bevat een uitwerking van rekenreferentieniveau 2F. Scholen kunnen aan de hand van deze concretisering zich een beeld vormen van hoe de rekendoelen uit dit referentieniveau geïnterpreteerd kunnen worden.</div>Pdf-bestand
Mathematics Education in Europe: Common Challenges and National Policies.880620-11-2017 11:55:0850http://rekenenwiskunde.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxOverzichtsstudie naar totstandkoming, vormgeving, leerlingmotivatie voor en beoordelingsvormen in wiskundeleerplannen in de Europese Unie.text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2011European Commission<p>​Deze studie beoogt een bijdrage te leveren aan Europese en nationale debatten over&#160;manieren&#160;voor&#160;onderwijzen en leren van wiskunde. Onderkend wordt dat onderwijskwaliteit en educatieve infrastructuren van invloed zijn op leeropbrengsten. Het onderzoek gaat in op de mate waarin onderwijsbeleid in diverse Europese landen van invloed is op onderwijzen en leren van wiskunde en hoe zich dat vertaalt in leeropbrengsten en verbeterde leerlingmotivatie. In het bijzonder gaat het om de invloed van wiskundecurricula, van&#160;onderwijsmethoden, van het systeem van toetsing en van de professionaliteit van docenten en leerkrachten. De studie bevat tevens aanbevelingen en good practices.</p>Pdf-bestand
Platform vmbo Mobiliteit en Transport883711-4-2018 08:37:3426http://beroepsgerichtevakken.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxDeze website is bedoeld voor vmbo-scholen met een afdeling binnen de gehele breedte van de Mobiliteits- en transportbranche. Het Platform vmbo Mobiliteit en Transport heeft als doel belangenbehartiging, ondersteunen en initiëren van innovatieve ...text/html; charset=utf-8 SLO Duiding2013<div>Deze website is bedoeld voor vmbo-scholen met een afdeling binnen de gehele breedte van de Mobiliteits- en transportbranche. Het Platform vmbo Mobiliteit en Transport heeft als doel belangenbehartiging, ondersteunen en initiëren van innovatieve ontwikkelingen voor afdelingen vmbo mobiliteit (voertuigentechniek) en/of transport. Het platform werkt samen met andere platforms vmbo binnen Stichting Platforms VMBO (SPV). De platforms hebben direct contact met docenten en organiseren, elk voor hun eigen docentenachterban, jaarlijks netwerkbijeenkomsten.</div>Webpagina